310x80.png
Sector
  • Po
  • So

Drs. A.M. (Annette) van der Laan

Telefoon: (053) 4840 357
E-mail: a.vanderlaan@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / sectorspecialist SO

Annette van der Laan werkt bij de afdeling speciaal onderwijs en is de laatste jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van kerndoelen voor het vso. Daarnaast werkt ze, samen met andere onderwijsinstellingen (o.a. KPC, CED groep, CITO), aan de ontwikkeling van leermiddelen voor het vso. Ze heeft ook veel werk verricht voor de cluster-3 scholen, met name waar het gaat om stimuleren van netwerkvorming binnen cluster 3 scholen, het inventariseren van leermiddelen voor die doelgroep, en het ontwikkelen van lessen en lespakketten voor dit onderwijs (de zogenaamde 'Thijs en Toetsie pakketten' voor taal, spel en wereldoriëntatie).

 Publicaties

 

 

De stage als leer- en werkomgeving: uitstroomprofiel arbeidsmarkt111128-5-2012 10:08:501087http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Berlet, I.;Marjolein Haandrikman;Annette van der LaanDeze publicatie wil vso-scholen ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Inhoudelijk wordt daarbij aangesloten bij de handreiking “Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt”. Deel 1 is bedoeld voor medewerkers in en rondom de school (leerkrachten, stage coördinatoren / stagedocenten, werkbegeleiders in het stagebedrijf). Dit deel gaat in op de inrichting van de stage en de afsluiting en beoordeling. Deel 2 en 3 zijn er voor de leerlingen. De delen bevatten een voorbeeldmatig uitgewerkt stageboek met stage-opdrachten. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan kerndoelen voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt.Pdf-bestand
Passende perspectieven praktijkonderwijs: doelenoverzichten taal en rekenen bij de sectoren114146-11-2015 13:10:351349http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Marjolein Haandrikman;Annette van der LaanHet hele onderwijsveld, van primair en speciaal (basis-)onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, heeft te maken met de referentieniveaus, dus ook het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt. In deze publicatie zijn de doelenoverzichten bij de sectoren opgenomen.Pdf-bestand
Passende perspectieven praktijkonderwijs : leerroutes taal114166-11-2015 13:12:093787http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Ballering, C.;Mieneke Langberg;Nynke Jansma;Annette van der LaanHet hele onderwijsveld, van primair en speciaal (basis-)onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, heeft te maken met de referentieniveaus, dus ook het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt. In deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen.Pdf-bestand
Passende perspectieven taal: leerroute 1 naar 1S2891222-11-2017 14:48:54893http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Langberg, M.;Spiekerman, A.;Mariëtte Hoogeveen;Annette van der LaanIn opdracht van het ministerie van OCW werkt SLO in het project Passende perspectieven aan uitwerkingen van de referentieniveaus voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Passende perspectieven ondersteunt scholen in het primair en secundair onderwijs bij het maken van (inhoudelijke) keuzes. Voor het primair onderwijs staan intern begeleiders (ib-ers), taalcoördinatoren en leerkrachten bijvoorbeeld voor de vraag wat een passend aanbod is voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die de cognitieve capaciteiten hebben om door te stromen naar havo/vwo geven de huidige leerroutes naar 1F echter te weinig uitdaging. Deze publicatie heeft tot doel aan te geven hoe er ook voor deze leerlingen gestreefd kan worden naar zo hoog mogelijke doelen (1S), terwijl tegelijkertijd inzichtelijk wordt gemaakt op welke onderdelen/doelen op weg naar 1S zij mogelijk ondersteuning nodig hebben. Pdf-bestand
Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal voor vmbo-bb/kb376173-3-2017 17:20:241615http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Ekens, T.;Nynke Jansma;Annette van der LaanIn augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. In het Referentiekader taal en rekenen staan taal- en rekendoelen geformuleerd die leerlingen in principe moeten beheersen op overgangsmomenten in hun onderwijsloopbaan. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Deze publicatie bevat leerroutes die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passen onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen. De ontwikkelde leerroutes hebben als doel vmbo-leerlingen met achterstand op het gebied van rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te bereiken.Pdf-bestand