Omgaan met verschillen: (g)een kwestie van maatwerk : naar een doorgaande lijn in de toerusting van leraren voor passend onderwijs1131718-2-2013 13:28:344030http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Schram, E.;Meer, F. van der;Sylvia van OsVanaf augustus 2014 moeten scholen zorgen dat er voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is, zo mogelijk in het regulier onderwijs. Wat dit precies gaat betekenen voor de leraar is niet duidelijk. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op het thema en een zekere afbakening van wat binnen de initiële opleiding thuishoort en wat in post-initiële trajecten een plaats zou kunnen krijgen, kan helpen bij de invulling van passend onderwijs in het curriculum van de pabo. In 2012 heeft SLO een literatuuronderzoek uitgevoerd naar lerarencompetenties voor passend onderwijs. Op basis daarvan zijn drie digitale vragenlijsten ontwikkeld en uitgezet onder onderwijscoördinatoren, opleiders Nederlands en opleiders rekenen-wiskunde van een groot aantal pabo's. Daarnaast zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met betrokkenen van vier pabo's en zijn de curricula van deze pabo's bestudeerd. Ook de beleidscontext waarin pabo's functioneren en hun curriculum (her)ontwerpen is beschreven. Pdf-bestand
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsvebanden. Rapportage van een inventariserend onderzoek398351-5-2018 15:37:273569http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Desiree Houkema;Yvonne Janssen;Nora SteenbergenWat is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden (SWV'en) van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs en begeleiding van begaafde kinderen? Die vraag is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) door SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, geïnventariseerd. Er is in kaart gebracht in hoeverre SWV'en zicht hebben op de beschikbare mogelijkheden die er in het SWV zijn voor begaafde leerlingen, wat de SWV'en zelf aan ondersteuning en arrangementen bieden, en welke ambities zij hebben om dit verder vorm te geven.Pdf-bestand
Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader1118921-1-2015 13:25:132209http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Mariel Cordang;Stéfanie van TuinenHet landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk lerenPdf-bestand
Samen leren... (maar) op maat van de leerling: hoe geven scholen voor primair onderwijs hun curriculum vorm voor kinderen met een verstandelijke beperking?1134924-11-2015 13:38:462625http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Schram, E.;Berthold van Leeuwen;Mariel Cordang Van scholen en leerkrachten wordt steeds meer maatwerk verwacht dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Actueel is de brede maatschappelijke ontwikkeling waarin gestreefd wordt naar integratie van leerlingen met een handicap in het reguliere onderwijs. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe komen leerkrachten tot een curriculum dat op maat is van leerlingen? Waar lopen zij daarbij tegenaan? Hoe zou dit beter kunnen? Deze vragen vormden de aanleiding voor het onderzoek 'samen leren maar op maat van de leerling'. In dit onderzoek staat de rol van de leerkracht als vormgever van het curriculum centraal. Om de vraagstelling nader te verkennen is gebruik gemaakt van interviews, lesobservaties en documentanalyses, uitgevoerd op acht basisscholen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan een goede toerusting, zowel materieel als in expertise. Een goede toerusting van leraren zal in elk geval betrekking moeten hebben op een samenspel van deskundigheidsbevordering, schoolontwikkeling en leerplanontwikkeling. Pdf-bestand
Passende perspectieven taal : wegwijzer113403-5-2012 13:12:331814http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Leenders, E.;Mieneke Langberg;Annette KoopmansDe referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor taal uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, leerroutes bij de doelenlijsten, en profielschetsen van de drie doelgroepen. Pdf-bestand
Passende perspectieven rekenen : overzichten van leerroutes 114183-5-2012 13:05:521394http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Buijs, K.;Nina Boswinkel;Sylvia van OsDe referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor rekenen uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, doelenlijsten, leerroutes bij de doelenlijsten en profielschetsen van de drie doelgroepen.Pdf-bestand
Passende perspectieven rekenen : wegwijzer 113373-5-2012 13:00:36773http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Buijs, K.;Nina Boswinkel;Anneke Noteboom;Sylvia van OsDe referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor rekenen uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, doelenlijsten, leerroutes bij de doelenlijsten en profielschetsen van de drie doelgroepen. Pdf-bestand
Doe maar gewoon: een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief1111624-11-2015 13:51:001087http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Boswinkel, N.;Berthold van Leeuwen ‘Doe maar gewoon’, dat is wat de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs willen. Leerlingen met een beperking in welke vorm dan ook, zijn hierop geen uitzondering.Door de leerlinggebonden financiering (het rugzakje) hebben ook leerlingen met een beperking de mogelijkheid om een reguliere school te bezoeken en dat gebeurt ook steeds meer. Leerlingen krijgen hiermee de kans tussen ‘gewone’ leerlingen op te groeien die ook zo hun problemen hebben en er oplossingen voor zoeken.In deze publicatie wordt verslag gedaan van een studie, waarin is gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van deze leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? Door middel van gesprekken met leerlingen, ouders en met de mensen op de scholen proberen de auteurs inzicht te krijgen in de mogelijkheden en problemen die leerlingen met een 'rugzakje', hun ouders en de scholen ervaren in het voortgezet onderwijs. Binnen het onderzoek ligt de focus op leerplankundige implicaties en uitdagingen. Pdf-bestand
Passende perspectieven taal : overzichten van leerroutes113383-5-2012 13:09:395500http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Leenders, E.;Mieneke Langberg;Annette KoopmansHet project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van het kiezen van een passend onderwijsaanbod voor elke leerlinge de referentieniveaus voor taal uitgewerktPdf-bestand
Passende perspectieven taal: leerroute 1 naar 1S2891222-11-2017 14:48:54893http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Langberg, M.;Spiekerman, A.;Mariëtte Hoogeveen;Annette van der LaanIn opdracht van het ministerie van OCW werkt SLO in het project Passende perspectieven aan uitwerkingen van de referentieniveaus voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Passende perspectieven ondersteunt scholen in het primair en secundair onderwijs bij het maken van (inhoudelijke) keuzes. Voor het primair onderwijs staan intern begeleiders (ib-ers), taalcoördinatoren en leerkrachten bijvoorbeeld voor de vraag wat een passend aanbod is voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die de cognitieve capaciteiten hebben om door te stromen naar havo/vwo geven de huidige leerroutes naar 1F echter te weinig uitdaging. Deze publicatie heeft tot doel aan te geven hoe er ook voor deze leerlingen gestreefd kan worden naar zo hoog mogelijke doelen (1S), terwijl tegelijkertijd inzichtelijk wordt gemaakt op welke onderdelen/doelen op weg naar 1S zij mogelijk ondersteuning nodig hebben. Pdf-bestand