310x80.png
Sector
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo bovenbouw kb
 • vmbo onderbouw kb
 • So
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
Trefwoorden
 • Passende perspectieven

Rekenen

28-6-2016

PO/SBO/SO

Het project Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde groep, waarbij de redenen waarom ze 1F niet halen nogal verschillen. Vanwege deze diversiteit maakt Passende perspectieven onderscheid in drie groepen leerlingen. Het doel is dat de eerste groep 1F alsnog haalt op 12-jarige leeftijd. De tweede groep haalt 1F in het vervolgonderwijs en de derde groep haalt 1F op onderdelen. Per groep zijn er leerroutes ontwikkeld om een passend onderwijsaanbod aan deze groepen leerlingen aan te kunnen bieden.

SLO heeft samen met scholen en experts producten voor het po/sbo/so ontwikkeld die helpen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen. Het gaat daarbij om de volgende producten:

 • Wegwijzer
 • Profielschetsen
 • Leerroutes rekenen
 • Doelenoverzichten rekenen

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes rekenen met bijbehorende concretiseringen voor het praktijkonderwijs om de leerlingen verder te helpen richting 1F (en op sommige onderdelen 2F).

Deze leerroutes zijn ontwikkeld voor vier verschillende doelgroepen binnen het praktijkonderwijs. Daarbij is voortgeborduurd op gemaakte keuzes binnen het project Passende Perspectieven rekenen voor het primair en speciaal (basis) onderwijs. Het sluit dus aan bij de daar ontwikkelde leerroute (3) voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs. Voor rekenen zijn er leerroutes praktijkonderwijs ontwikkeld voor de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

Rekendoelen in praktijkvakken

Sommige doelen zijn, zeker voor leerlingen in het praktijkonderwijs, gemakkelijker te bereiken via een praktijkles dan via een theorieles. Daarom is ook gekeken aan welke rekendoelen binnen praktijklessen gericht op een bepaalde sectoren gewerkt kan worden. Dit heeft geresulteerd in doelenoverzichten voor toeleiding naar arbeidsmatige taken binnen één van de vijf sectoren: consumptief, groen, logistiek, techniek, zorg & welzijn. 

Vmbo b/k

Er zijn leerroutes voor rekenen ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die moeite hebben om het beoogde fundamentele niveau  te behalen. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de (met name vmbo-b/k) leerlingen heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken of ten minste de rekentoets 2A af te kunnen leggen. De ontwikkelde leerroutes kunnen worden ingezet om leerlingen met achterstand op het gebied van rekenvaardigheid een optimale weg af te laten leggen om niveau 2F (2A) te bereiken. Maatwerk en doelgericht werken zijn hierbij noodzakelijk.

Voor rekenen zijn er leerroutes vmbo b/k ontwikkeld voor de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.